പ്ലുന്ഗെര് (ഘടകം) റഷ്യൻ ടൈപ്പ്

ഹൃസ്വ വിവരണം:

Description: № REFERENCE NO MARK FIT ENGINT TYPE 1 462 鲁卡斯LUCAS 2 5.9 鲁卡斯LUCAS 3 7010-562P B1.2 鲁卡斯LUCAS 4 7010-562R B1.3 鲁卡斯LUCAS 5 B5.90F 6 2.285 7 2.281 8 903/321 9 1 418 340 047 1340/047 10 1 418 340 001...


ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശം

ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ

വിവരണം:

റഫറൻസ് നമ്പർ

അടയാളം

വ്യായാമം എന്ഗിംത് തരം

1

462

ലൂക്കാസ് 鲁卡斯

2

5.9

ലൂക്കാസ് 鲁卡斯

3

൭൦൧൦-൫൬൨പ്

ബ്൧.൨

ലൂക്കാസ് 鲁卡斯

4

൭൦൧൦-൫൬൨ര്

ബ്൧.൩

ലൂക്കാസ് 鲁卡斯

5

ബ്൫.൯൦ഫ്

6

2,285

7

2,281

8

903/321

9

1 418 340 047

1340/047

10

1 418 340 001

1 月 2 日

11

2 418 441 001

121/1

12

൧൫൨ഫ്൨

13

-4930

14

1 / 4A

15

11

16

2 418 305 505

1010

17

87300

൨൩൩അ

18

903 / ഫ്൫൩൮

19

1 418 305 505

1305 / ൫൦൫ഫ്ല്

20

1 418 305 518

1305 / ൫൧൮ഫ്ല്

21

1 418 305 525

1305/525

22

1 418 305 540

1305/540

23

1 418 305 552

1305 / ൫൫൨ഫ്സ്

24

1 418 305 528

1305/528

25

2305/010

26

1305 / ൫൩൦ഫ്ച്

27

൧൬൦അ

28

ലൂക്കാസ് 鲁卡斯 ∮9

29

517505-54

അ൫൨

ലൂക്കാസ് 鲁卡斯

30

അ൫൦൩ 241

A62

ലൂക്കാസ് 鲁卡斯

31

അ൭൧

32

അ൭ല്

33

അ൭൩ക്

34

ബ്൪൧

35

അ൫൦൩ 666

ബ്൬൩

ലൂക്കാസ് 福特 ഫോർഡ് 鲁卡斯

512506-63

36

ബ്൫൨

37

512506-72

ബ്൭൧

ലൂക്കാസ് 鲁卡斯

38

ബ്൬൨

39

ലൂക്കാസ് 鲁卡斯

40

502/250

41

502/261

42

അ൫൦൩ 240

503 240

ലൂക്കാസ് ഫൊര്ദ്സൊന് 鲁卡斯

512505-54

43

അ൫൦൩ 243

503 243

ലൂക്കാസ് ഫൊര്ദ്സൊന് 鲁卡斯

512505-74

44

അ൫൦൩ 673

503 673

ലൂക്കാസ് ഫൊര്ദ്സൊന് 鲁卡斯

512506-53

45

അ൫൦൩ 674

503 674

ലൂക്കാസ് 鲁卡斯

46

അ൫൦൩ 675

503 675

ലൂക്കാസ് 鲁卡斯

47

85923

512505-65

48

15.10.04

49

18.10.06

50

28.08.06

51

86204

52

അ൫൦൧൮൬൩

53

അ൩൦

54

അ൬൪ദ്

55

501863

56

57

യ്സ്൯൦൩൦൫അ

58

യ്സ്൯൦൩൦൬അ

59

യ്സ്൯൦൩൦൭അ

60

512747-60

൬൦അ

61

3 418 305 006

൧൨൯അ

ഒഎപ്൧൨൯അ

62

3 418 301 013

൧൩൪അ

ഒഎപ്൧൩൪അ രുഗ്ഗെരിനി 格瑞恩

63

൧൭൨അ

ഒഎപ്൧൭൨അ

64

87344

൨൯൪അ

65

2 418 305 003

2305/003

66

3 418 301 003

3301/003

67

3 418 303 000

3303/000

68

3 418 303 002

3303/002

69

3 418 303 005

3303/005

70

3 418 305 004

3305/004

71

3 418 305 006

3305/006

72

3 418 305 009

3305/009 (ഉഷ)

73

3 418 405 005

3405/005

ലൊംബര്ദിനി

74

1 418 405 003

1405/003

സ്ലന്൨൧

75

1 418 405 004

1405/004

ലൊംബര്ദിനി

76

9 421 080 038

9080/038

77

9 411 080 087

9080/087

78

C.1

79

എടുക്കുന്നു C.4

80

ച്.൯

81

7448

82

ക്൦൦൧

83

11.2

84

509/34

85

3305/009 (1PM)

86

903/455

87

൧൦ദ്൬-൧൮.൦൧

റഷ്യ (俄)

88

337 / ൧൧-൦൨

89

337 / ൧൨-൦൫

90

മജ്ജ് T100

91

290

92

4150

93

94

95

616

96

4836

97

൮൬ഗ്ഗ്

98

-4801

99

1-559

100

3 月 4 日

101

ചവ്൭൦൩൨-൯൧

ബ്ക്സ൩൮


  • മുമ്പത്തെ:
  • അടുത്തത്:

  • ബന്ധപ്പെട്ട ഉല്പന്നങ്ങൾ

    WhatsApp Online Chat !